Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

V letu 2019 deluje predsedstvo SR v sestavi (potrjeno na 77. redni seji SR dne 18. 6. 2019):
predsednik: mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana,
prvi namestnik: Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice,
drugi namestnik: Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje.

Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

Sestava Sveta Pomurske razvojne regije