07

jan

POPRAVEK javnega razpisa za izbor operacij »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020«

  1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019, se v točki 4. »Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)« znotraj 1. merila »Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju« pri podmerilu »Razvitost občine, v kateri ima prijavitelj sedež (merjena s koeficientom razvitosti)« besedilo »– 1,04–0,14« popravi tako, da se nadomesti z besedilom »– 1,04–1,14«.
  2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2/ .
  3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.