07

jan

Javni razpis P7R 2019 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

NAMEN PRODUKTA je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– ohranitev delovnih mest,

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

 

Sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Sredstva za obmejna problemska območja v višini 8.456.628,95 EUR prav tako zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim problemskim območjem.

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezpo-selnostjo/obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

 

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji:

  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

 

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Skladno z določbami prvega odstavka 24. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 4. člena Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17) so v obmejna problemska območja uvrščene občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Pogoji kandidiranja in upravičena območja so navedena v razpisni dokumentaciji.

KREDITNI POGOJI: Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1% je enaka efektivni obrestni meri. Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

UPRAVIČENI STROŠKI: Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV). Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada: https://eportal.podjetniskisklad.si/ . Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 1. 2. 2020, 1. 3. 2020, 1. 4. 2020, 1. 5. 2020, 1. 6. 2020, 1. 7. 2020, 1. 9. 2020 in 1. 10. 2020.

Vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku 1. 10. 2020, se kot prepozne zavržejo.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortalu www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vsi splošni in specifični pogoji, merila za izbor in ostala dokumentacija je na voljo na tej spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99