07

jan

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1

NAMEN RAZPISA je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
 • Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

 

Skupni razpisani znesek je 1.600.000,00 EUR

 

POGOJI PO PODPROGRAMU PF1.2.1 – Projekti neprofitnih organizacij – izven pravil državnih pomoči

Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF1.2.1 so pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:

– zavodi (javni zavod, zavod, zavod v zasebni lasti, javni gospodarski zavod, javni raziskovalni zavod, zavod v družbeni lasti, skupnost zavodov);

– zadruge (zadruga z.o.o., zadruga z.b.o., zadruga, zadruga v zasebni lasti, zadružna enota, kmetijska zadruga, obrtna zadruga, stanovanjska zadruga);

 – zbornica (zbornica, gospodarska zbornica);

– skladi (javni sklad, sklad);

– društva (društvo, zveza društev);

– ustanove (ustanova);

– organizacije, kot so opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah, organizirane kot:

– samostojni podjetnik posameznik;

– družba z omejeno odgovornostjo;

– družba z neomejeno odgovornostjo;

– delniška družba;

– gospodarsko interesno združenje GIZ;

– ostale organizacije, organizirane kot:

– dobrodelna organizacija;

 – nevladna organizacija;

 – organ, organizacija širše lokalne skupnosti;

– študentska organizacija;

– agrarne, pašne in vaške skupnosti;

– druge skupnosti;

– krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti;

– lokalna skupnost;

– narodnostna skupnost;

– javna agencija;

– javno podjetje.

 

Cilji vlagatelja so sledeči:

 • za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij
 • Izvedba projekta in prejem EU sredstev.

 

Upravičeno območje projektov po podprogramu PF1.2.1 – Celotno območje Republike Slovenije.

Obdobje upravičenosti stroškov po podprogramu PF1.2.1 od 1. 1. 2014.

Upravičeni stroški so: odobrena, neizplačana EU sredstva.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00% upravičenih stroškov projekta. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov, ki so objavljena na spletni strani Sklada.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu PF1.2.1: najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 6.250,00 EUR.

Posojilni pogoji po podprogramu PF1.2.1

 1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči pribitek 1,00% letno.
 • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk.
 • V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00%.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.

 

 1. Doba vračanja
 • Skupna doba vračanja posojila je največ do 36 mesecev
 • Vlagatelj posojilo vrača sproti ob vsakem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt. Rok/i za plačilo obroka/ov se določi/jo tako, da se vsakemu predvidenemu datumu plačila zahtevka evropskih sredstev za prijavljeni projekt prišteje 8 dni. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe. Vsi roki se opredelijo v posojilni pogodbi.
 • Roki zapadlosti obrokov se z dodatkom k pogodbi lahko spremenijo, ne morejo pa preseči treh let po podpisu pogodbe. Zahtevo za spremembo zapadlosti vlagatelj posreduje Skladu vsaj 15 dni pred zapadlostjo posameznega obroka, pri čemer mora predložiti ustrezna dokazila o spremembi dinamike izplačila evropskih sredstev.

 

Cilji vlagatelja po podprogramu PF1.2.1 za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij je izvedba projekta in prejem EU sredstev.

 

POGOJI PO PODPROGRAMU PF1.2.2 – Projekti v gospodarstvu – izven pravil državnih pomoči

UPRAVIČENI STROŠKI so odobrena, neizplačana EU sredstva.

UPRAVIČENI VLAGATELJI po podprogramu PF1.2.2

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
 • pravna oseba (družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba, evropska delniška družba, gospodarsko interesno združenje, evropsko gospodarsko interesno združenje),
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (s.p.),
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
 • zadruga,
 • zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2019.

 

Upravičeno območje projektov po podprogramu PF1.2.2 – Celotno območje Republike Slovenije

Obdobje upravičenosti stroškov po podprogramu PF1.2.2 je od 1. 1. 2014.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00% upravičenih stroškov projekta. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov, ki so objavljena na spletni strani Sklada.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 150.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 6.250,00 EUR.

POSOJILNI POGOJI po podprogramu PF1.2.2

 1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči pribitek 1,00% letno.
 • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk.
 • V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00%.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.

 

 1. Doba vračanja
 • Skupna doba vračanja posojila je največ do 36 mesecev.
 • Vlagatelj posojilo vrača sproti ob vsakem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt. Rok/i za plačilo obroka/ov se določi/jo tako, da se vsakemu predvidenemu datumu plačila zahtevka evropskih sredstev za prijavljeni projekt prišteje 8 dni. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta po podpisu pogodbe. Vsi roki se opredelijo v posojilni pogodbi.
 • Roki zapadlosti obrokov se z dodatkom k pogodbi lahko spremenijo, ne morejo pa preseči treh let po podpisu pogodbe. Zahtevo za spremembo zapadlosti vlagatelj posreduje Skladu vsaj 15 dni pred zapadlostjo posameznega obroka, pri čemer mora predložiti ustrezna dokazila o spremembi dinamike izplačila evropskih sredstev.

 

Cilji vlagatelja za ukrep Premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij je izvedba projekta in prejem EU sredstev.

Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer

 • rok do 31. 1. 2020,
 • rok do 28. 2. 2020,
 • rok do 31. 3. 2020,
 • rok do 30. 4. 2020.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku.

 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi .

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi