07

jan

Javni razpis za SOFINANCIRANJE DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV JAVNE VEČSTANOVANJSKE GRADNJE ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je projektiranje in gradnja demonstracijskega(ih) večstanovanjskega(ih) objekta(ov), ki bo(do) pretežno zgrajeni iz lesenih tvoriv in v skladu z načeli trajnostne gradnje, ob hkratnem zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj v javni lasti (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski objekt). Preko izvedbe demonstracijskega objekta bo preverjana ustreznost opredeljevanja parametrov trajnostne in lesene gradnje, kadar gradnjo večstanovanjskega objekta izvajajo javni subjekti stanovanjske gradnje (stanovanjski skladi).

CILJ JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje trajnostne gradnje večstanovanjskih objektov z lesom, ki bodo namenjeni zagotavljanju dostopnih javnih najemnih stanovanj. Vlagatelj mora predvideti, da višina najemnine najmanj pet let po prvi oddaji stanovanj v najem ne sme presegati 6,00 €/m2 .

Pravica do sofinanciranja se dodeli za gradnjo novega objekta, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Rok za zaključek projekta je 40 mesecev od sklenitve pogodbe. Faza projektiranja se mora izvesti najkasneje v 12 mesecih od sklenitve pogodbe.

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do sofinanciranja le za en demonstracijski projekt, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih projektov.

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti (razen za namene oddaje javnih najemniških stanovanj) najmanj 5 let po izplačilu sofinanciranja. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za načrtovanje in izvedbo demonstracijskega projekta, ki so nastali in zapadejo v plačilo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, v času njene veljavnosti.

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV za sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega demonstracijskega objekta z javnimi najemnimi stanovanji po tem razpisu znaša 10.000.000,00 EUR. V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 je predvidenih 5.000.000,00 EUR. Ostala sredstva se bodo načrtovala v programih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za prihodna leta.

Dodeljeno sofinanciranje lahko znaša največ 60% celotne ocenjene vrednosti upravičenih stroškov v oddani vlogi in ne sme presegati 10.000.000,00 EUR. Pri tem stroški priprave projektne dokumentacije, revizij, študij, analiz, poročil, meritev in drugih metod spremljanja vzdrževanja objekta, stroškov obratovanja objekta in spremljanje učinkov demonstracijskega projekta ne smejo presegati 25% pogodbene vrednosti.

UPRAVIČENE OSEBE za oddajo vloge in pridobitev sofinanciranja so javni subjekti stanovanjske gradnje, to so stanovanjski skladi na državni in lokalni ravni.

Vloge morajo, ne glede na način oddaje, v tiskani obliki prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. 1. 2020, do 12. ure.

Celotno besedilo javnega razpisa in dokumentacija za prijavo je na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ .