07

jan

Drugi javni razpis za dodeljevanje UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1

VIŠINA IN VIR SREDSTEV: Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je dodeljevanje ugodnih posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki zasledujejo cilj 1. izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

 – izboljšanje cestne infrastrukture,

– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,

 – izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture, – obnova socialne in športno turistične infrastrukture,

 – izgradnja socialne in športno turistične infrastrukture,

 – izboljšanje gospodarskega razvoja,

 – izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine , prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regionalna javna infrastruktura

Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1: Vse občine v Republiki Sloveniji.

Upravičene dejavnosti po podprogramu C1: 84.11 Splošna dejavnost javne uprave.

Upravičeno območje projekta po podprogramu C1: Celotno območje Republike Slovenije.

Obdobje upravičenosti po podprogramu C1: Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2018.

Upravičeni stroški po podprogramu C1: Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 100,00% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu C1: Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 35.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 2.000.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.

Posojilni pogoji po podprogramu C1

1: Obrestna mera

Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR pribitek od 0,60% do 0,70% letno, glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019

  • V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%.
  • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
  • Glavnico posojila se vrača mesečno.
  1. Doba vračanja
  • Vlagatelj se mora v vlogi opredeliti glede dobe vračanja, skladno z določili, kot sledi v razpisni dokumentaciji
  • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
  • Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
  • Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 36 mesecev moratorija.
  • Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.

Rok za črpanje sredstev je do 60 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.

Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Rok za oddajo vloge: Vlagatelj vlogo odda na odprti razpisni rok, in sicer od 20. 1. 2020 do 29. 5. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Pogoje, merila za izbor in druge pomemben informacije najdete na tej spletni strani http://www.regionalnisklad.si/obcine