02

apr

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2020 (Ob-3420/19), ki se glasi:

I.V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se črtajo trije roki, in sicer: – do 3. 4. 2020, – do 17. 4. 2020 in – do 18. 5. 2020. Dodata se dva nova roka, in sicer:
– do 1. 7. 2020 in
– do 3. 8. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.