23

mar

JAVNI RAZPIS P1 PLUS 2020 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Namen in cilji produkta Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se tudi spodbuja raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:

– 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5 (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);

– 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od tega je predvidoma:

 – 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5 (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),

 – 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote so:

– za prijavne roke 10. 4. in 5. 5. 2020 izkaz poslovnega izida za leto 2018, bilanca stanja na dan 31. 12. 2018;

 – za prijavne roke od 20. 5. 2020 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2019 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2019;

– za podjetja, ustanovljena v letu 2020, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.

Delitev MSP glede na starostni status:

 – MSP 5 so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

– Mladi MSP so podjetja, ki so registrirana do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

Osnovni in specifični pogoji kandidiranja so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:

MSP 5

produkt/linija

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP; % garancije: 60%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 0,75%

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja; % garancije: 80%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 0,50%

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G; % garancije: 60%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 1,00%

 

MLADI MSP

produkt/linija

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP; % garancije: 80%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 0,50%

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja; % garancije: 80%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 0,50%

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G; % garancije: 60%; obrestna mera 6 mesečni EURIBOR pribitek v %: 1,00%

 

Kredit lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Strošek odobritve kredita in garancije: Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo banke. Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.

Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.

A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški – za razvojne garancije:

 – stroški materialnih in nematerialnih investicij;

– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

– za mikrogarancije: – obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2 razpisne dokumentacije.

 

MSP 5 :

RAZVOJNE GARANCIJE

– 60% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,75%

– ročnost kredita: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE

– 60% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,75%

 – ročnost kredita: 1,5 do 5 let

 – moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE

– 80% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,50%

– ročnost kredita: 1,5 do 10 let

 – moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE

– 80% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

 – obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,50%

 – ročnost kredita: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira podjetje:

 – če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali

 – če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od spodaj navedenih pogojev:

– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,

 – patenti,

 – registrirana RR dejavnost,

 – razni standardi oziroma certifikati.

Upravičeni stroški

 – za razvojne garancije:

– stroški materialnih in nematerialnih investicij;

 – obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

– za mikrogarancije:

– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2. razpisne dokumentacije.

 

MSP 5 in MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE

– 80% garancija Sklada

 – maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,50%

– ročnost kredita: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE

– 80% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 0,50%

 – ročnost kredita: 1,5 do 5 let

 – moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)

Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. Upravičeni stroški – za razvojne garancije:

– stroški materialnih in nematerialnih investicij;

– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

– za mikrogarancije:

– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2. razpisne dokumentacije.

MSP 5 in MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE

– 60% garancija Sklada

– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR)

– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 1,00%

– ročnost kredita: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE

– 60% garancija Sklada

 – maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika

 – obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR 1,00%

– ročnost kredita: 1,5 do 5 let

 – moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

 

Upravičeni stroški projekta

Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

 – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč , stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje, obnove in/ali nakupa objekta5 ;

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc.  Obratna sredstva, kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

 – izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev.

Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Vsebina vloge

1. Prijavni list: spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/ , izpolnite, natisnite, potrdite s podpisom in žigom ter ga posredujete v skenirani obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Če podjetje ne posluje z žigom mora to napisati.

2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo.

b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2018 oziroma leto 2019, oddan na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2020, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).

3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.

4. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe

b. S.BON-1 za samostojne podjetnike

c. S.BON-1 za zadruge

d. BON-1/Z za zavode

Za podjetja, ustanovljena v letu 2020 se predloži BON-2.

Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5. 5. 2020 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2018. Za prijavne roke od 20. 5. 2020 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019. 5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2017.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Oddaja vlog Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/ . Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Roki za predložitev vlog: javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 10. 2020, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74, 02/234-12-88, 02/234-12-42, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..