23

mar

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE JAVNEGA RAZPISA »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«

V javnem razpisu »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 (Ob-1627/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:

1. Poglavje I.6 (Višina sredstev za sofinanciranje):

 – besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 650.000,00 EUR.«


2. Poglavje I.7 (Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo):

– besedilo prve točke drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Rok: 4. 6. 2020, do 24. ure,«


3.Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog): – v celoti se črta merilo 3 »Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone«, ki se nadomesti z besedilom, kot sledi:

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone - 25

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60% vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja - 25

Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 40% vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja, vendar manjši od 60% - 15


4. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):

 – besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure


5. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):

 – besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

                      – za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 4. 2020 do 12. ure in

                      – za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure.«

 – besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

                      – za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 10. 4. 2020 do 24. ure in

                      – za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 6. 2020 do 24. ure.«


6. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen. Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma