23

mar

SPREMEMBA 4. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 16.5 PODPORA ZA SKUPNO UKREPANJE ZA BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJE NANJE TER ZA SKUPNE PRISTOPE K OKOLJSKIM PROJEKTOM IN STALNIM OKOLJSKIM PRAKSAM.

1. V javnem razpisu za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Uradni list RS, št. 76/19) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa:« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. januarja 2020 do vključno 29. aprila 2020, do 23:59.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.