23

mar

JAVNI RAZPIS ZA 3. UKREP: POMOČ DELOVANJU NEPRIDOBITNIH ZDRUŽENJ NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA ZA LETO 2020

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 EUR. Od tega za namen A 150.000 EUR, namen B 106.000 EUR, namen C 25.000 EUR in namen Č 10.000 EUR.

Rok prijave 15. 4. 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Podaljšanje roka prijave: V Uradnem listu z dne 20. 3. 2020 je bil objavljen popravek javnega razpisa, in sicer se je rok prijave podaljšal iz 27. 3. 2020 na 15. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:

  • društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali
  • kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov, in deluje na celotnem območju Republike Slovenije

Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Sprememba javnega razpisa za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020

1. V javnem razpisu za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/29; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju »Osnovi podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa« datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.

2. V javnem razpisu se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.2. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.