23

mar

JAVNI RAZPIS ZA 2. UKREP: POMOČ ZA PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJE NA PODROČJU PREDELAVE TER S KMETIJSTVOM POVEZANEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU ZA LETO 2020

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 EUR. Od tega za namen A do višine 29.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR.

Rok prijave 15. 4. 2020 (po spremembi)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Podaljšanje roka prijave: V Uradnem listu z dne 20. 3. 2020 je bil objavljen popravek javnega razpisa, in sicer se je rok prijave podaljšal iz 27. 3. 2020 na 15. 4. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-2-ukrep-pomoc-za-prenos-znanja-in-informiranje/

……

Sprememba javnega razpisa za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

1. V javnem razpisu za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju »Osnovi podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa« datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«. 2. V javnem razpisu se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.2. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.