23

mar

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 5. 2019 DO 30. 4. 2020

Vrednost razpisa: 1.700.000,00 EUR

Rok prijave: 6. 5. 2020

Domača stran https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020002100008?ral=2020002100008

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z razpisnimi določili.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.