23

mar

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4 PODPORA ZA HORIZONTALNO IN VERTIKALNO SODELOVANJE MED UDELEŽENCI V DOBAVNI VERIGI ZA VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ KRATKIH DOBAVNIH VERIG IN LOKALNIH TRGOV TER ZA PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI NA LOKALNI RAVNI, KI SO POVEZANE Z RAZ

Vrednost razpisa: 3.091.904,15 EUR

Rok prijave: 29. 5. 2020

Domača stran https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objav3-javni-razpis-za-podukrep-16-4-podpora-za-horizontalno-in-vertikalno-sodelovanje-med-udelezenci-v-dobavni-verigi-za-vzpostavitev-in-razvoj-kratkih-dobavnih-verig-in-lokalnih-trgov-ter-za-promocijske-dejavnosti-na-lokalni-ravni-ki-so-poveza/

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji

Partnerstvo je določeno v 18. in 49. členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.