23

mar

JAVNI RAZPIS »ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE SLOVENSKE TURISTIČNE PONUDBE V LETU 2020«

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.

2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.

3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).

4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).

5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Podporni cilji javnega razpisa so:

– krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma, slovenskih turističnih podjetij,

– povezovanje promocije turističnih podjetij s ponudbo vodilnih destinacij s ciljem poenotene promocijske komunikacije pod blagovno znamko I feel Slovenia,

– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov1 in prednostne trge

– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,

– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,

– dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacij kot tudi na nacionalni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.

Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in, ki izpolnjuje zahtevane pogoje razpisa.

Pogoji za kandidiranje Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki III. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne vloge prijavitelja lahko znaša najmanj 10.000,00 EUR brez DDV in največ 50.000,00 EUR brez DDV.

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 431.294,55 EUR. Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.

Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo »de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) in Programom dela STO za leti 2020 in 2021.

STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa kot neposredne stroške, v deležu 95% in posredne stroške, v deležu 5%. STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:

  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali digitalnega eksperta, za pripravo medijskega načrta, spremljanje in nadzor ter priprave poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,

– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,

 – drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tisk jumbo plakatov, tisk gradiv, postavitev panojev, postavitev pristajalne spletne strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno potrebni za izvedbo aktivnosti).

  • Stroški izvedbe medijskega zakupa:

– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, najem plakatnih mest, dostava gradiv ipd.).

Mediji, za katere se priznavajo upravičeni stroški, so:

 – digitalni mediji,

– tiskani mediji,

– zunanje oglaševalske površine,

– radio in televizija.

STO prizna prijavitelju posredne stroške, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi vloge prijavitelja in se priznajo v pavšalu, ki znaša 5% upravičenih stroškov projekta oziroma vrednosti posamičnega Zahtevka za izplačilo.

STO prizna prijavitelju do največ 40% neposrednih upravičenih stroškov iz točke 1. stroški zunanjih izvajalcev, ostali stroški so stroški izvedbe medijskega zakupa po točki 2, po formuli, določeni v razpisni dokumentaciji.

 

Roka za oddajo vlog sta: 2. 4. 2020, do 24. ure in 4. 6. 2020, do 24. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja.

Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo vloge, nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka V.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR podjetja«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto . Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 30. 3. 2020 do 12. ure in

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 1. 6. 2020 do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 3. 2020 do 24. ure in

 – za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 6. 2020 do 24. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani .