23

mar

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO NAMENJENO IZVAJANJU DNEVNIH OBLIK VARSTVA/ZAČASNIH NAMESTITEV ZA STAREJŠE

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.

Javni razpis je razdeljen na 2 ločena sklopa:

Sklop 1 Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let.

V okviru sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 10 enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.

Sklop 2 Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.

V okviru sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 20 enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev. Podrobnejša opredelitev obeh sklopov je predstavljena v razpisni dokumentaciji pod točko 2 (Predmet javnega razpisa in način izvedbe javnega razpisa).

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti. Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, in sicer predvidoma 16 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in predvidoma 14 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Predvideno je sofinanciranje 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev in 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva. Od tega se predvideva 11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRVS in 9 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.

Javni razpis zasleduje 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na cilje in rezultate nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020.

Izbrani prijavitelj mora do konca trajanja projekta (obdobje upravičenosti aktivnosti) investirati v najmanj 1 enoto, pri čemer enota pomeni novo vzpostavljena enota za zagotavljanje dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe iz ciljne skupine. V kolikor izbrani prijavitelj v istem objektu vzpostavi 1 enoto za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in hkrati 1 enoto začasnih namestitev, se šteje, da je investiral v 2 enoti.

Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:

 – so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,

 – se izvajajo na področju celotne Slovenije,

 – so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.

Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno. Prijavitelj se lahko prijavi z največ 2 projektoma.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse pogoje. Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije, se lahko začnejo izvajati z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, zaključiti pa se morajo najkasneje do 31. 12. 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 15. 2. 2023.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 5. 2023.

Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva EU, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj, predstavljajo 80% celotnih upravičenih stroškov projektov. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% celotnih upravičenih stroškov projektov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.

Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 znaša 21.521.490,00 EUR (od tega 17.217.192,00 EUR (80%) sredstev EU in 4.304.298,00 EUR (20%) nacionalni prispevek iz državnega proračuna), od tega je 11.621.604,60 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 9.899.885,40 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS. Način delitve sredstev je 54,00% za KRVS in 46,00% za KRZS od predvidene višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo v višini do največ 717.383,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja za enoto, pri katerem je predvidena vzpostavitev enote za zagotavljanje dnevnih oblik varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let.

V kolikor se prijavitelj prijavi z dvema vlogama/projektoma lahko dobi največ 1.436.766,00 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

Stroški so upravičeni v primeru, če so:

– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;

– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami in drugimi listinami enake dokazne vrednosti;

– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

1. investicije: nakup nepremičnin, nakup zemljišč, gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter nakup prevoznega sredstva;

2. stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;

3. stroški storitev zunanjih izvajalcev;

4. davek na dodano vrednost (DDV) v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP za izvajanje EKP 2014–2020 ter izdanim potrdilom Finančne uprave RS.

Rok in način oddaje vloge na javni razpis Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oziroma najkasneje do 16. 10. 2020. Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenega roka v primeru, da razpoložljiva sredstva javnega razpisa ne bodo dodeljena. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 1. 6. 2020, drugi rok je 3. 8. 2020 in skrajni rok 16. 10. 2020. Če bodo sredstva dodeljena pred potekom posameznih rokov ali če pride do podaljšanja skrajnega roka bo Ministrstvo, pred iztekom skrajnega roka za oddajo vlog, na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/  in v Uradnem listu RS objavilo posebno obvestilo o dodelitvi sredstev.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1 izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno Priloga št. 5: Inv. Dokumentacija priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (v PDF obliki) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (v Wordovi oziroma Excelovi obliki). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.

Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 1. 6. 2020 (prvi rok), 3. 8. 2020 (drugi rok), oziroma najkasneje do 16. 10. 2020, do 15. ure (skrajni rok). Vloga, ki bo oddana po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enakemoznosti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/ .

Vprašanja je možno posredovati za prvi rok do 25. 5. 2020, za drugi rok 27. 7. 2020, zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 10. 2020.

Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/ .