27

feb

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2020/2021.Vrednost javnega razpisa je 360.000,00 EUR.Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2020/2021 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najkasneje do 31. 10. 2022. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2020 do najkasneje 31. 10. 2022.Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2015 - 2019), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 4. 6. 2015 na svoji 39. redni seji, skupaj z njenimi spremembami, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.Sredstva so namenjena sofinanciranju kadrovskih štipendij in so strogo namenska.Prijavitelj (delodajalec) se prijavi na javni razpis z Obrazcem št. 1 - Prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Prijavni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan.Delodajalec mora ob prijavi na javni razpis plačati upravno takso (skupaj v višini 22,60 EUR) skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16; v nadaljevanju: ZUT) znaša 4,50 EUR za vlogo (Tarifna številka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (Tarifna številka 3). Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637 - Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-1304XX20. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT. Delodajalec lahko vlogi priloži potrdilo o plačilu upravne takse. Izvajalec javnega pooblastila bo preko posebnih delnih izpisov preko UJP.net preveril plačilo takse za posameznega delodajalca/vlagatelja vloge na ta javni razpis. Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 5. 10. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2021.Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom odgovorne osebe PORA G. Radgona zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Za pravočasno se šteje vloga, ki jo PORA G. Radgona prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko PORA G. Radgona prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.Vlogo je možno oddati osebno na naslovu PORA G. Radgona od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: PORA razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani PORA G. Radgona www.pora-gr.si. Dodatne informacije na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na telefonski številki 02 564 82 08.