27

feb

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2020 (P2 2020)

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR)

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.

Namen razpisa
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa
z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.Regija izvajanja Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– kohezijska regija Zahodna Slovenija

Ciljne skupine/upravičenci Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.160.000 EUR, pri čemer je:
- največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in
- največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. 

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021 in 2022, oziroma traja do porabe sredstev.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija 70%:30% in za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija 75%:25%.
Pavšalni znesek se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Določen je na podlagi Metodologije za določitev višine pavšalnega zneska pri financiranju spodbud za zagon inovativnih podjetij za produkt P2 (Ministrstvo, januar 2020). Poenostavljena oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kohezijske politike za manjše operacije do 100.000 EUR javne podpore.
Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo, in sicer:
– prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do 18. 8. 2020,
– druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do 31. 1. 2021 in 
– tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do 28. 2. 2022.
Intenzivnost pomoči Intenzivnost pomoči znaša do 100%.

Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2020.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina vloge). Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si 

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/