27

feb

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju. Pogoji za prijavo na razpis so:– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,– da je prijavljeni program usklajen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,– da so vsebine programa usklajene s cilji in ciljno skupino programa, – da je prijavljeni program namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov strokovni in disciplinarni razvoj, – da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.Teme za prijavo predlogov programov profesionalnega usposabljanjaPrijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v naslednje splošne teme: predšolska vzgoja, osnovna šola, glasbeno šolstvo, izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje splošno izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, višješolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih.  Višina sredstev: sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (5.000,00 EUR za leto 2020 in 250.000,00 EUR za leto 2021), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik postavke je dr. Miha Lovšin.  Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katisa v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do spletnega programa, za dostop zaprosi preko e-naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  . Vnos v spletni program in izpis podatkov iz njega je možen od 21. 2. 2020 do roka za prijavo na ta razpis.  Ministrstvo bo sofinanciralo po eno izvedbo programa, ki je predviden za najmanj 30 udeležencev. Ministrstvo bo sofinanciralo programe tudi z manj kot 30 udeleženci, če bo prijavitelj manjše število udeležencev ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo odločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne bo utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev. Programi bodo sofinancirani v višini 50 odstotkov cene programa do porabe načrtovanih sredstev.Rok za oddajo prijave. Prijava je pravočasna, če je oddana na način določen v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalega usposabljanja za šolsko leto 2020/21« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2020. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2020 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 31. 3. 2020.  Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev prednostnih tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, metodologijo za izračun cene programov, kriterije za izbor in sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o izvajanju ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .