27

feb

Spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

1.V 1. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, spremeni vrstica »Razpisana sredstva po sklopih« tako, da se glasi: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.043.200 EUR. Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na statistične regije, in sicer: Sklop A: Pomurska statistična regija skupno 1.966.800 EUR; Sklop B: Podravska statistična regija skupno 5.533.200 EUR; Sklop C: Koroška statistična regija skupno 1.543.200 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:– 6.782.400 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,– 2.260.800 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 %.Javna podpora znaša manj kot 50 % upravičenih stroškov naložbe in ob zaključku naložbe ne presega 1.200 EUR na posamezno belo liso, ki ji je hkrati omogočen dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju.  V Prilogi se v poglavju »A Seznam belih lis v pomurski statistični regiji« na koncu preglednice dodajo nove vrstice.V poglavju »B Seznam belih lis v podravski statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrsticeV poglavju »C Seznam belih lis v koroški statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrstice  Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.