17

feb

Javni razpis SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V LETIH 2020–2021 (P2R)

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

CILJ JAVNEGA RAZPISA z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:

 • zmanjšanje razvojnega zaostanka na problem­skih območjih,
 • zagon novih podjetij,
 • nova delovna mesta in zaposlovanje.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan kazalnik učinka »število podjetij, ki prejmejo podporo«.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon podjetja, izvedba vlaganj in zaposlitev, vpeljava (razvoj) storitve oziroma produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

 

REGIJA IZVAJANJA

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

 • kohezijska regija Vzhodna Slovenija
 • kohezijska regija Zahodna Slovenija.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope­racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

 

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
 • Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), pri čemer je bila prva registracija pred preo­blikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020.

 

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:

 • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
 • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,
 • občine obmejnih problemskih območij v Repu­bliki Sloveniji (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bo­hinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkula­ne, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozi­na, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška do­lina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Ro­gatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale),

 

ki so bila registrirana od 1. 1. 2019 do 16. 3. 2020 (upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa socialnega podjetja) in katerih ustanovitelj(i) v zadnjih 24 mesecih pred datumom oddaje vloge ni(so) bili družbeniki podjetja registriranega v Republiki Sloveniji.

 

OKVIRNA SKUPNA VIŠINA SREDSTEV, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.909.900,59 EUR, pri čemer je največ do 2.036.930,41 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 872.970,18 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2020

Leto 2021

Skupaj

190112 PN 3.1. – Razvoj podjetij – P2R – 14-20 – V – EU

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

562.500,00

965.197,81

1.527.697,81

190115 PN 3.1. – Razvoj podjetij – P2R – 14-20 – V – slovenska udeležba

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

187.500,00

321.732,60

509.232,60

SKUPAJ:

750.000,00

1.286.930,41

2.036.930,41

 

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2020

Leto 2021

Skupaj

190020 PN 3.1. – Razvoj podjetij – P2R – 14-20 – Z – EU

kohezijska regija Zahodna Slovenija

224.000,00

387.079,12

611.079,12

190021 PN 3.1. – Razvoj podjetij – P2R – 14-20 – Z – slovenska udeležba

kohezijska regija Zahodna Slovenija

96.000,00

165.891,06

261.891,06

SKUPAJ:

320.000,00

552.970,18

872.970,18

 

 

OBDOBJE UPRAVIČENIH JAVNIH IZDATKOV je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo, in sicer:

 • prva faza 15.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2020 in
 • druga faza 25.000 EUR za dosežene mejnike do 30. 10. 2021.

 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.

 

ROK ZA ODDAJO vlog je 16. 3. 2020.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina vloge).

 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/ . Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniski­sklad.si/sl/razpisi .

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.