17

feb

Javni razpis za izbor operacij »SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ – CENTER ZA KREATIVNOST 2020–2021« (JR CzK 2020- 2021)

Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:

 1. Arhitektura,
 2. Oglaševanje,
 3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
 4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knji­žnična dejavnost,
 5. Knjiga,
 6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
 7. Glasbene umetnosti,
 8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
 9. Mediji,
 10. Programska oprema in igre,
 11. Film in avdiovizualna dejavnost,
 12. Kulturni turizem in
 13. drugo umetniško ustvarjanje.

 

Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021«, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo RS, pomeni smiselno in neločljivo nadgradnjo Platforme Center za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije vodi in izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo v nadaljnjem besedilu (MAO) (www.czk.si).

 

Platforma Center za kreativnost je projekt, ki ga preko neposredne potrditve operacije vodi MAO in v podporo javnemu razpisu organizira promocijo razpisa in izobraževalne aktivnosti za prijavitelje ter organizira obvezni 20–30-urni mentorski program za izbrane prijavitelje (www.czk.si).

 

PREDMET RAZPISA so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

 

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

 1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS;
 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključi­tvami v mentorske programe;
 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih

 

Javni razpis je razdeljen na tri sklope:

 

 • Sklop A1 – SEME: Preveritev koncepta

 

  • Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inova­tivnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in za­snov, pred dokončnim razvojem izdelka/storitve, oziro­ma pred vstopom na trg.
  • Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt.
  • Cilj sklopa A1 je ustvarjalno raziskovanje in inoviranje, skozi katero se inovacije, ki so zanimive za podjetja, trg, družbo in nadaljnji razvoj ali investicije, sploh lahko zgodijo ter demonstracija uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo.
 • Trajanje projekta: do 12 mesecev.

 

 

 • Sklop A2 – Zagon: Kreativni Start Up

 

 • Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge.
 • Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja.
 • Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki delujejo v KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest.
 • Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.
 • Cilj sklopa A2 je z nepovratnimi sredstvi podpreti KKS podjetja s potencialom razvoja novih produktov ali storitev, rasti in kreiranje novih delovnih mest.
 • Trajanje projekta: do 18 mesecev.

 

 • Sklop A3 – Kreativni povezovalnik

 

 • Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast in inovacije.
 • Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt.
 • Financiranje je namenjeno MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vložke, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.
 • Sklop A3 spodbuja vključevanje KKS v gospodarstvo pri razvoju visokotehnoloških izdelkov ter oživljanje tradicionalnih gospodarskih panog s pomočjo KKS, upo­rabo tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij in materialov in nadgradnjo blagovnih znamk, tudi v povezavi s kulturo in varovanimi vrednotami, kot so kulturna krajina, znanje, tehnike in ljudski običaji.
 • Cilj projekta je spodbujanje strateškega sodelovanja KKS z ostalimi gospodarskimi področji.
 • Trajanje projekta: do 12 mesecev.

 

OKVIRNA SKUPNA VIŠINA sredstev za izvedbo jav­nega razpisa je 2.210.000 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 1.700.000 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 510.000 EUR)

 

A1

Seme – Preveritev koncepta

390.000

300.000,00

90.000,00

A2

Zagon – Kreativni start-up

1.040.000

800.000,00

240.000,00

A3

Kreativni povezovalnik

780.000

600.000,00

180.000,00

Skupaj

2.210.000

1.700.000,00

510.000,00

 

 

PRIJAVITELJI

Sklop A1 Seme – Preveritev koncepta:

 • gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ura­dno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d. idr.),
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
 • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
 • avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samoza­poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
 • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.

 

Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki delujejo na enem od področij KKS, navedenih v točki 2 tega javnega razpisa, ali pa so se iz njega razvila.

 

 1. Sklop A2 Zagon – Kreativni start-up
 • gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d. idr.),
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
 • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status socialnega podjetja, s področja KKS-ja,
 • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture ali KKS.

 

Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavitelji, ki delujejo v KKS tistih organizacij, ki delujejo v enem od navedenih področij KKS, navedenih v točki 2 razpisa ali pa so se iz njega razvila.

 

III. Sklop A3 – Kreativni povezovalnik

 

 • gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 (d.o.o., d.d., k.d. idr.), ali
 • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge ter socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja, ki ne delujejo na področju KKS.

 

Prijavitelj mora imeti letni promet vsaj 100.000 EUR, vsaj 2 zaposlena ter lastni izdelek/storitev, ki ga/jo že prodaja na trgu.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

Obdobje upravičenosti stroškov je lahko od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.

Obdobje upravičenosti izdatkov je lahko od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2021.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je lahko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

 

Če se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG za dodelitev sredstev je ponedeljek, 6. april 2020.

Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo biti v zaprti ovojnici na način, kot je opredeljeno v dokumentaciji javnega razpisa v II. Prijavnem obrazcu, opremljene z vidno oznako: Javni razpis za izbor ope­racije »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021« (JR CzK 2020-2021) in »Ne odpiraj«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

 

INFORMATIVNE DNEVE, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK. Informacije o terminih in kraju srečanj bodo objavljene na spletni strani ministrstva: www.mk.gov.si in spletni strani Platforme CzK: www.czk.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/ministrstvu/javne_obja­ve/javni_razpisi/ . Razpisno dokumentacijo lahko prija­vitelji dvignejo tudi osebno na ministrstvu, na naslovu Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni, vsak delovni dan med uradnimi urami. Za dodatne informacije elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim javnim razpisom je objavljenih na spletni strani Platforme CzK: www.czk.si.