17

feb

Javni razpis za sofinanciranje PROJEKTOV PROMOCIJE IN OZAVEŠČANJA NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA IN GRADITVE v letu 2020

VSEBINSKA PODROČJA iz predmeta razpisa so naslednja:

 • urejanje prostora in prostorsko načrtovanje,
 • urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • arhitektura,
 • trajnostna gradnja,
 • zemljiška in stanovanjska politika,
 • izobraževanje in ozaveščanje mladih o zgoraj naštetih vsebinah.

 

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih aktivnosti projekta:

 • priprava in izvedba dogodkov kot so razstave, simpoziji, konference, okrogle mize, posveti, strokovne in izobraževalne delavnice izobraževanja in druge inovativne promocijske in izobraževalne aktivnosti.
 • Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih, projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji samih institucij, njenih projektov, aktivnosti njenih članov in trženju izdelkov in storitev.
 • Investicije, založništvo in znanstvene raziskave niso predmet tega razpisa.
 • Razpis ni namenjen dogodkom in aktivnostim, ki so plačljive, oziroma za katere so predvidene koti­zacijske udeležbe. Vse aktivnosti, ki so sofinancirane v okviru tega razpisa, morajo biti za končnega uporab­nika brezplačne.
 • Projekti, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.

 

CILJ RAZPISA je okrepitev zavedanja o pomenu trajnostnega prostora,

 • krepitev prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, kakovostne arhitekture, urbanizma, krajine, ter kakovostne, inovativne in trajnostne gradnje.
 • prispevati k uveljavljanju namenov, ciljev in načel urejanja prostora, izhajajoč iz Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; GZ) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; ZAID);
 • ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
 • doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši prostorski kulturi;
 • informiranje in izobraževanje strokovne javnosti, izmenjava znanja, dobrih praks, kakovostnih in inova­tivnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja, urejanja naselij razvoja mest, arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
 • spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja in arhitekture ter graditve.

 

CILJNE SKUPINE, katerim so projekti namenjeni:

 • širša javnost;
 • otroci in mladi;
 • strokovna javnost.

 

PREJEMNIKI SREDSTEV

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa.

Prijavitelj lahko vloži vlogo zgolj za en projekt. V primeru, da en prijavitelj predloži več vlog, se vse vloge zavržejo.

V zvezi s sofinanciranjem projektov so na tem javnem razpisu upravičeni naslednji stroški:

 • stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta (stroški dela na projektu)
 • stroški dela zaposlenih
 • stroški dela zunanjih izvajalcev
 • potni stroški
 • materialni stroški, vezani na izvedbo projekta.

 

Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in pogoji za predložitev dokazil o nastalih stroških, so navedeni v II. poglavju 4. točke razpisne dokumentacije.

 

Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju in mora biti realiziran najkasneje eno leto od objave razpisa, do 14. februarja 2021.

 

PREDVIDENA SREDSTVA RAZPISA: predvidena sredstva za razpisane vsebine so 80.000,00 EUR.

 

ROK ZA PREJEM VLOGE na javni razpis je do 6. 3. 2020 do 12. ure.

 

Vloga se šteje za pravočasno, če pri­spe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si, in sicer v rubriki Javne objave (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-oko­lje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ ).

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa. Sofinancer bo vse spremembe, dopolnitve in pojasnila objavil na svoji spletni strani in so del razpisne dokumentacije.

 

Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji na tej spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-oko­lje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/