17

feb

Javni razpis za sofinanciranje DEJAVNOSTI INFORMIRANJA IN SVETOVANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH v letu 2020

CILJNA SKUPINA so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2020 na proračunskih postavkah 722910 – Dejavnost izobraževanja odraslih in 578010 – Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode). Okvirna višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis je 790.638,20 EUR.

 

Na javnem razpisu bo izbranih največ 17 prijaviteljev iz statističnih regij, kot je razvidno iz preglednice.

Najvišje število izbranih prijaviteljev za Pomursko regijo bo 1 izbran prijavitelj.

 

Statistične regije glede na število prebivalcev

Najvišje število izbranih prijaviteljev

Velike regije

Osrednjeslovenska

2

Gorenjska

2

Podravska

2

Savinjska

2

Jugovzhodna Slovenija

2

Srednje regije

Obalno-kraška

1

Goriška

1

Pomurska

1

Majhne regije

Primorsko-notranjska

1

Koroška

1

Posavska

1

Zasavska

1

Skupaj

17

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih ali organizacijske enote za izo­braževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost.

Na ta javni razpis se lahko prijavi tudi javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih, in ga je ustanovila država.

 

ROK ZA PREJEM VLOGE Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 28. 2. 2020. Za pravočasno se bo štela vloga, ki bo na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva.

Vlogo oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim naslovom prijavitelja ter vidnima oznakama »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v letu 2020« in »Prijava«. Priporočamo, da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne dokumentacije (priloga 2).

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ .

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.