10

feb

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »NAKUP DODATNE AKTIVNE OMREŽNE OPREME V OKVIRU DEJAVNOSTI IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIJ«

Arnes je v okviru Programa nadaljnje vzpostavi­tve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu 2017 izvedel Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« (v nadaljevanju javni razpis SIO-2020), s katerim je med prijavljene VIZ razdelil sredstva sofi­nanciranja v okviru programa SIO-2020.

Določila Javnega razpisa SIO-2020 omejujejo pre­nos sredstev med leti in dejavnostmi. Po zaključku iz­vajanja dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letu 2019 je izvajalec javnega razpisa ugotovil, da VIZ niso v celoti počrpali razpoložljivih sredstev, ki so jim bila do­deljena za leto 2017, 2018 in 2019.

Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infra­strukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju pro­gram SIO-2020) in se izvaja v okviru Operativnega pro­grama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdo­bju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževal­cev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komuni­kacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.

Javni razpis je kot sestavni del programa SIO-2020 delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) ter Republike Slovenije, Ministrstva za izobraže­vanje, znanost in šport.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje dejav­nosti programa SIO-2020, katere izvedba je predvidena v letu 2020, in sicer dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžič­nih omrežij«.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je zagotavljanje sodobne­ga učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s po­močjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Namen nakupa dodatne aktivne omrežne opreme je lahko na posameznih VIZ različen, vendar pa mora iti za eno od navedenih dejavnosti: novogradnja, adap­tacija, menjava dotrajane opreme, dokup po idejnem projektu, zbirno stikalo za velika brezžična omrežja ali katerikoli drug namen, ki bo skladen s cilji operacije in namenom javnega razpisa. Vsaka VIZ, ki se bo prijavila na javni razpis, bo morala svoj namen opredeliti v prijavi.

CILJNE SKUPINE, h katerim je usmerjena dejavnost, ki bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci (učitelji).

Končni cilj javnega razpisa je boljša pokritost z brez­žičnim omrežjem, okrepitev digitalnega znanja učencev, dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kom­petence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.

Arnes vse VIZ, ki izpolnjujejo pogoje za sodelova­nje, določene v javnem razpisu, vabi, da se prijavijo na razpis tako, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo željeno število kosov opreme

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV NA JAVNEM RAZPISU

Na javnem razpisu lahko kandidirajo VIZ, ki izpol­njujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu in so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem od­stavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno z 21. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 22. točki javnega razpisa. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica idr.) mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z zgornjim seznamom VIZ.

DELEŽ SOFINANCIRANJA s strani ESRR in VIZ za dejav­nost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« je fiksno dolo­čen v naslednjih deležih:

– kohezijska sredstva: 62,5 %,

– sofinanciranje VIZ: 37,5 %.

 

RAZDELITEV SREDSTEV PO REGIJAH

Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju: KRZS 43 % in KRVS 57 %.

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

Za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij na VIZ« je predvideno, da se bo financirala:

    • iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %, kar znaša 341.213,03 € in
  • z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 37,5 %, kar znaša 204.727,82 €.

 

Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotavljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slo­venije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna Republike Slovenije.

Predvideno leto izvedbe dejavnosti »Nakup doda­tne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgra­dnje brezžičnih omrežij« je leto 2020.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV za VIZ (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavlje­nega blaga) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do dne 31. 10. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov za VIZ (datum plačila računov oziroma verodostojnih knji­govodskih listin) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do dne 7. 11. 2020.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV za ARNES (nasta­nek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne 1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostoj­nih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne 7. 12. 2020.

 

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe

Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo pote­kala preko portala EDO.

Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-ak­tivna-omrezna-oprema/ je dostopna vsa razpisna do­kumentacija, skladno z 21. točko javnega razpisa.

 

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 13. 3. 2020 do 24. ure.

 

VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni ustre­zen obrazec:

– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Na­kup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavno­sti izgradnje brezžičnih omrežij«;

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregleda­jo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 2. 3. 2020 do 24. ure na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Poleg tega bo preko portala EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 6. 3. 2020 do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 10. 3. 2020 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411 (v rubri­ki WLAN- 2020) . Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.