10

feb

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV SKUPINSKE OBNOVITVENE REHABILITACIJE V LETU 2020

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je izbira organizatorjev (v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene rehabilitacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo;

– za zavarovane osebe s paralizo;

– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;

– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišič­nimi boleznimi;

– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno pa­ralizo;

– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generali­zirane psoriaze;

– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;

– za otroke s celiakijo.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je, da se zavarovancem omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene reha­bilitacije.

POGOJI ZA UDELEŽBO VLAGATELJA, ki je organizator obnovitvene rehabilitacije

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so registrirani v skladu z Zakonom o društvih.

 

VIŠINA SREDSTEV, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabi­litacije znaša v letu 2020 3.640.499,30 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG

Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št. 51, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do 12. ure ali priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2. 2020.

Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob 9. uri, na sedežu Zavoda, sejna soba 209, II. nadstropje.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dose­gljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen­tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2020.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena re­habilitacija 2020«.