10

feb

Javni razpis ZA IZBIRO ORGANIZATORJEV ZDRAVSTVENIH LETOVANJ OTROK IN ŠOLARJEV V LETU 2020

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje zdravstve­nega letovanja otrok in šolarjev

VIŠINA SREDSTEV, ki so na razpolago in obdobje, v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofi­nanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2020 1.846.149,60 EUR.

Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

MERILA, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po naslednjem vrstnem redu:

 1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
 2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
 3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, dolo­čenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2020 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2020.

 

SPLOŠNI POGOJI:

 1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obvezne­ga zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila).
 2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo krajše od 7 dni.
 3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdrav­niki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili tega razpisa.
 4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacite­tami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.
 5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, pripravljena po veljavnih standardih.
 6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo in športne dejavnosti.
 7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno osebje.
 8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev na/iz zdravstvenega letovanja.
 9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na or­ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra­vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro­ške prevoza itd.).

 

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE VLOG

Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do 12. ure, ali priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2. 2020.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni ob­močni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen­tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2020.

 

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov:

– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.