10

feb

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE VODILNIH TURISTIČNIH DESTINACIJ SLOVENIJE V LETU 2020

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je krepitev promocije turi­stične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vo­dilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.

Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom ak­tivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

  1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudar­kom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro de­stinacij).
  4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povpreč­ne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z viš­jo dodano vrednostjo).
  5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje naslednjih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih tu­rističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši nastop na tujih trgih:

– nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih destinacij,

– pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih medijih,

– stroški priprave in organizacije študijskih poto­vanj,

– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,

– izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih de­stinacij.

Upravičenec do sredstev financiranja so organizaci­je, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne doku­mentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upraviče­nec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavo­da, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni desti­naciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanci­ranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

VIŠINA SREDSTEV, ki je na razpolago za izvedbo pred­metnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.

ROKA ZA ODDAJO VLOG sta:

  • 5. 3. 2020, do 24:00 in
  • 8. 5. 2020, do 24:00.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi stri­nja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Di­mičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka za oddajo vlog.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa­cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMA­CIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po­jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporo­čila: »JR vodilne destinacije«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavlje­na tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/raz­pisi-sto .

VPRAŠANJA v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:

– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 3. 2020 do 12. ure in

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 5. 2020 do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:

– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 3. 3. 2020 do 24. ure in

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 6. 5. 2020 do 24. ure.

 

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto .

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani .