10

feb

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL (SK75 2020)

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA ciljno skupi­no SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša najmanj 1.125.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posame­znega vlagatelja je 75.000 EUR.

PREDMET PRODUKTA je semenski kapital v obliki kon­vertibilnega posojila za inovativna podjetja.

NAMEN PRODUKTA je zagotavljanje kvazi-lastniške­ga financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških do­sežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inku­batorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

CILJ JAVNEGA RAZPISA je:

– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

UPRAVIČENI STROŠKI so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr­žno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla­da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – SK75 2020«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je mo­žna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG na Sklad v letu 2020 je do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese­dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovni­kom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si

Vse ostale informacije dobite na telefonskih šte­vilkah in e-pošti:

– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@pod­jetniskisklad.si ,

– Rok Huber, 02/234-12-41,  rok.huber@podjetni­skisklad.si .

 

Splošni in posebni pogoji za prijavo, merila za izbor, upravičeni stroški so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na tej spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/semenski-kapital/konvertibilno-posojilo-za-zagon-inovativnih-podjetij-sk75