10

feb

Javni razpis P7 2020 – MIKROKREDITI

PREDMET produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

NAMEN PRODUKTA je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohe­zijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, pred­stavljenih v vlogi za financiranje.

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– ohranitev delovnih mest,

– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

 

VIRI FINANCIRANJA

Finančni instrument mikrokrediti se financira:

  1. a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja­nje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in
  2. b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.

 

KREDITNI POGOJI

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlo­stjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbe­na obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  1. a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (na­kup nove opreme),
  2. b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (na­kup patentiranih pravic, licenc),
  3. c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  4. d) stroški storitev,
  5. e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr­žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripa­dajoči DDV.

 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/ .

Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 17. 2. in 27. 2. 2020.

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vlo­ge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slo­venskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67, 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Splošni in posebni pogoji za prijavo, merila za izbor, upravičeni stroški so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na tej spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-mikro-in-mala-podjetja-p7