10

feb

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij V NOVOGRADNJE ŠPORTNIH DVORAN in NOVOGRADNJE ALI REKONSTRUKCIJE ŠPORTNIH BAZENOV IN PRIPADAJOČE BAZENSKE TEHNIKE v letu 2020

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novo­gradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stale nove športne dvorane.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v no­vogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripa­dajoče bazenske tehnike v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali novi športni bazeni ali v lasti javne športne bazene, ki bodo predmet rekonstrukcije.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinko­vitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko po­sodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

CILJ JAVNEGA RAZPISA je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učin­kovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali re­konstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2020 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.

Sklop 1 - Sofinancirale se bodo novogradnje športnih dvoran v letu 2020.

Sklop 2 - Sofinancirale se bodo novogradnje ali rekonstruk­cije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020.

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški gradnje športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije v investi­cijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za do­voljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče ba­zenske tehnike, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobi­tve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za do­voljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

 

VIŠINA SREDSTEV, ki jih bo ministrstvo namenilo za so­financiranje investicij v letu 2020, je 3.278.000,00 EUR. Pravice porabe so, zagotovljene na PP 222010 – Inve­sticije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investi­cijski transferji občinam.

Sklop 1

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR.

MIZŠ bo sofi­nanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje športnih dvoran v predvideni višini 409.750,00 EUR vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 2.000.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sred­stev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV.

Sklop 2

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR.

MIZŠ bo sofinan­ciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje ali re­konstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v predvideni višini 409.750,00 EUR vrednosti celotne investicije. Investicija, ki je predmet prijave, ne sme biti manjša od 2.500.000,00 EUR brez DDV in je lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča na prostem. V primeru, da za sklop 2 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV.

OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje v obeh sklopih (1 in 2) morajo biti porabljena v letu 2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2020.

ROK ZA PRIJAVO na javni razpis je 27. 3. 2020. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na sple­tni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu http://www.mizs.gov.si . Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do 21. 2. 2020, bo odgovor­jeno do 28. 2. 2020.

Splošni in posebni pogoji za prijavo, merila za izbor, upravičeni stroški so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na tej spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-zbiranje-predlogov-za-sofinanciranje-investicij-v-novogradnje-sportnih-dvoran-in-novogradnje-ali-rekonstrukcije-sportnih-bazenov-in-pripadajoce-bazenske-tehnike-v-letu-2020nov-javna-objava/