10

feb

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH ZA LETO 2020

PREDMET RAZPISA je sofinanciranje projektov na po­dročju enakosti žensk in moških na dveh področjih:

  1. a) Spolno nadlegovanje
  2. b) Preseganje spolnih stereotipov

Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in mo­ških ter njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, pri sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, pro­stočasnih dejavnostih … Pogosto so tako vpeti v naše življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako tudi obnašamo. Predstavljajo enega najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med dru­gim – lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2020 na proračunski postavki 130089 – Nevladne žen­ske organizacije.

DELEŽ IN VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTOV:

zapro­šena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo za­prosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene.

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posame­znega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR. Ministrstvo si v skladu s 14. členom uredbe pridržuje pravico, da določi višino sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo projekta oziroma oceni realnost višine posameznega stroška. V primeru manj porabljenih sredstev izbranih prijaviteljev mora ostati delež ministrstva isti ali manjši, kot je to odobreno.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti po­godbe do najkasneje 30. 10. 2020. To pomeni, da je do 30. 10. 2020 izdan račun oziroma, da so v primeru uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do vključno 30. 10. 2020.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV je 28. 2. 2020.

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpi­sa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne objave, šifra JR Enakost spolov 2020.

Splošni in posebni pogoji za prijavo, merila za izbor, upravičeni stroški so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na tej spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-s-podrocja-enakosti-zensk-in-moskih-za-leto-2020/