10

feb

SPREMEMBA 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ.

1. V 2. javnem razpisu za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019) se v po­glavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpi­su«, v vrstici »Razpisana sredstva« besedilo spremeni tako, da se glasi: »Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 20.500.000,00 EUR.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 15.375.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,

– 5.125.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – sloven­ska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 %.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne­spremenjene.