27

jan

Javni razpis ŠTUDIJSKIH POMOČI ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLNIN ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 – 2. DEL

PREDMET IN NAMEN RAZPISA je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2019/20 vpisani v naslednje študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje:

A.

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,

– študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (ali biološki del ali kemijski del ali fizikalni del), Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

B.

– študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

C.

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,

– pedagoško andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,

– pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

– pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,

– pedagoško-andragoška izobrazba za področje glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani,

– program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in Umetniška gimnazija Ljubljana.

D.

– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje anglistika, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje francoščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanščina, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje poučevanje angleščine, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

– magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje nemščina kot tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

– magistrski enopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje italijanistika, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.

 

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.

1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo A in B prve točke razpisa.

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,

– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v študijski program za izpopolnjevanje 1. A. in 1. B. točke razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,

– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.

 

2. Pogoji za pridobitev subvencije za študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo C prve točke razpisa.

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,

– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v študijski program za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje, naveden v 1. C. točki razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delovno mesto na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,

– niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa za izpopolnjevanje oziroma programa za izpopolnjevanje s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.

 

3. Pogoji za pridobitev subvencije za magistrske študijske programe navedena pod alinejo D prve točke razpisa.

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,

– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v magistrski študijski program iz 1. D. točke tega razpisa,

– imajo zaključen univerzitetni študijski program prevajalski študij ali univerzitetni študijski program prevajanje in tolmačenje,

– za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, niso prejeli subvencije šolnine s strani ministrstva,

– za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, niso prejeli sredstev s strani druge pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.

 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG, način predložitve in opremljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2019/20 – 2. del«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 14. 2. 2020. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 14. 2. 2020 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 14. 2. 2020.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/?tender-type-20430=2

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..