20

jan

Javni ciljni razpis za IZBOR IN FINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV »RASTEM S KNJIGO OŠ IN SŠ 2020« (V NADALJEVANJU: JR2–RSK OŠ IN SŠ–2020).

JAK bo izbrala dva (2) kulturna projekta (dve (2) knjižni deli), in sicer:

  1. a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za sedmošolce;
  2. b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

JAK bo izbranima prijaviteljema za financiranje kulturnih projektov namenila skupaj predvidoma 75.000,00 EUR. Višina dodeljenih sredstev bo določena na podlagi zahtevnosti, obsega in višine naklade izbranega dela za posamezno področje javnega razpisa JR2–RSK OŠ in SŠ–2020.

Najvišja predvidena naklada za posamično področje znaša 22.000 izvodov.

Sredstva financiranja bodo odobrena za upravičene stroške, povezane z izvedbo projekta v letu 2020. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o financiranju nosi prijavitelj.

Med upravičene stroške sodijo stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo kulturnega projekta, in sicer:

-              avtorski honorarji,

-              stroški tiska in priprave e-knjige,

-              stroški organizacije projekta,

-              stroški promocije projekta.

Med upravičene stroške ne sodi nakup osnovne opreme.

Prijavitelji na javnem razpisu JR2–RSK OŠ in SŠ–2020 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-da so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu;

-da so izdali najmanj tri (3) knjige v slovenskem jeziku s področja razpisa;

-da bodo v okviru kulturnega projekta zagotovili izid knjig v predvideni nakladi 20.000–22.000 izvodov. Točna naklada bo določena v pogodbi z JAK;

-da bodo kot izbrani prijavitelj kulturnega projekta v okviru odobrenih sredstev namenili avtorju/avtorjem (avtor/ji besedila in morebitni ilustrator/ji) avtorski honorar v skupni višini najmanj 6.000 EUR;

-da za isti kulturni projekt na javni razpis JR2–RSK OŠ in SŠ–2020 poda vlogo le en prijavitelj;

-da ima prijavitelj poravnane pogodbene obveznosti do JAK;

-da zagotavljajo dostopnost kulturnega projekta javnosti;

-da dovoljujejo objavo osebnih podatkov za objavo rezultatov razpisa na spletni strani Javne agencije za knjigo RS skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov;

-da kandidirajo s posamično knjigo – z izvirnim slovenskim leposlovnim, humanističnim ali poljudnoznanstvenim delom, primernim za ciljno skupino, katerega pisec ali avtor izbora je živeči slovenski avtor in je prvič izšlo v obdobju 2015–2020 ;

-da pri prijavi na razpis upoštevajo opredelitev predmeta in ciljev razpisa;

-da ne prijavljajo učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov, zbornikov, katalogov razstav ipd.;

-da bo prijavitelj izbranega kulturnega projekta zagotovil najmanj pet (5) nastopov posameznega avtorja/avtorjev izbrane knjige za promocijske namene projekta RSK OŠ oz. RSK SŠ v šolskem letu 2020/21 med ciljno publiko v dogovoru z JAK;

-da bo prijavitelj v primeru izbora knjigo natisnil in dostavil JAK v skladu z navodili, najkasneje do 20. avgusta 2020;

-da bo prijavitelj na zahtevo JAK v primeru izbora zagotovil tudi izdelavo in prost dostop izbrane knjige v e-pub formatu za ranljive ciljne skupine (osebe z različnimi stopnjami okvar vida in drugimi oviranostmi, ki vplivajo na bralno percepcijo) ;

-da bo prijavitelj izbranega kulturnega projekta ob izbrani knjigi zagotovil tudi promocijsko gradivo za projekt RSK OŠ oz. RSK SŠ (predstavitveni film v predvideni dolžini največ 10 minut; najkasneje do 1. septembra 2020; plakate naslovnice – skupaj z dobavo knjig; 200 izvodov, v barvni tehniki, format najmanj 48 x 68 cm);

-da posamezni prijavitelj prijavi največ pet (5) kulturnih projektov oz. knjižnih del.

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ , na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti, žigosati in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR2–RSK OŠ in SŠ–2020 v Uradnem listu RS 17. 1. 2020 in na spletni strani JAK https://jakrs.e-razpisi.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 17. 2. 2020.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple­tni strani www.jakrs.si .

Splošni in posebni pogoji, merila in zahteve ter razpisna dokumentacija so dostopni na tej spletni strani: http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/