20

jan

Javni dvoletni razpis za SOFINANCI­RANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI V KNJIGARNAH ZA OBDOBJE 2020–2021

 Pojem »knjigarna« se na tem razpisu opredeljuje kot zidana ustanova/prostor ali trgovina, ki je registrirana za izvajanje knjigotrške dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, njena dejavnost je prodaja knjig in revij, ob tem pa izvaja kulturne dejavnosti oziroma dogodke.

Predmet tega razpisa niso spletne knjigarne in njihove kulturne dejavnosti na spletnih portalih.

 

Okvirna vrednost javnega razpisa za obdobje 2020–2021 znaša predvidoma skupaj 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR letno.

Sredstva, dodeljena v okviru tega razpisa, morajo biti porabljena v obdobju 2020–2021 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju kulturnih dejavnosti izbrane knjigarne.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple­tni strani www.jakrs.si .

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob­vestila v Uradnem listu RS dne 17. 1. 2020 in se izteče dne 17. 2. 2020.