20

jan

Javni razpis za izbor operacij »PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE 2020«

Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj jav­nega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro­jektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključeno­sti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zapo­slitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delov­nih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

 

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Sklop 1:

Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so regi­strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:

Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Slo­veniji).

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podporne­ga okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključeva­njem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je integracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih mo­žnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčno­sti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

 

Cilji javnega razpisa:

– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kom­petenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh podro­čjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kul­ture;

– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, ra­zvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse­bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame­znika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelova­nja oseb iz ciljne skupine.

 

Predvideni kazalniki učinka:

– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na vzhodu 29

– predvideno število udeležencev v spodbude za zaposlitev na zahodu 19

– predvideno število udeležencev v usposabljanju na vzhodu 41

– predvideno število udeležencev v usposabljanju na zahodu 27.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) in Kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS): po­drobnejša opredelitev po NUTS 3 je na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/no­vice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koti­cek/files/e-novice-maj-2015.pdf

  • 60 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS,
  • 40 % sredstev razpisa pa sofinanciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS.
  • 60 % sredstev razpi­sa je namenjenih sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS,
  • 40 % sredstev razpisa pa sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS.

 

Pomen pojmov:

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organi­zacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še posebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

Poleg splošnih pogojev, ki so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji, morajo prijavitelji izpolnje­vati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vse­binski sklop:

 

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev

– da prijavljajo projekt zaposlitve osebe najmanj dveh oseb iz ciljne skupine tega razpisa za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v pri­javnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt z začetkom izvajanja naj­kasneje 1. 6. 2020 in zaključkom izvajanja najkasneje 31. 5. 2021 (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na ustrezno delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpi­sa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na podlagi tega javnega razpisa ustanovitelj ali poslovodna oseba prijavitelja (obvezno dokazilo: originalno podpi­sana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na podlagi tega javnega razpisa zaposlena v okviru projek­ta, financiranega iz sredstev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021 (z ozna­ko: JR-ESS-NKP 2018-2021) in Podpora novim karier­nim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021 (z oznako: JR-ESS-NKP KRVS 2019-2021) (obvezno dokazilo: originalno podpi­sana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Trajanje zaposlitve: zaposlitev osebe iz ciljne sku­pine mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, pri čemer se sofinancira zaposlitev za največ eno leto.

 

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj

– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju kulture z vključitvijo najmanj dveh oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so regi­strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija­vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt usposabljanja z začetkom izvajanja najkasneje 1. 8. 2020 in zaključkom izvajanja najkasneje 15. 10. 2020 (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene osebe mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti zagotovljeno tudi mentorstvo. Glede na program uspo­sabljanja ter delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, ve­ščine in spretnosti vključenih oseb, lahko usposabljanje traja dlje, pri čemer se sofinancira usposabljanje v tra­janju največ 174 ur.

Sredstva se dodelijo predvidoma za 48 zaposlitev za eno leto (29 iz KRVS in 19 iz KRZS) v okviru Sklopa 1 ter za predvidoma 68 usposabljanj (41 iz KRVS in 27 iz KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do porabe razpoložlji­vih sredstev za ta javni razpis.

 

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2020 in 2021 znaša 741.920,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi­nanciranja po vsebinskih sklopih:

Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 576.000,00 EUR.

Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje usposabljanj znaša 165.920,00 EUR.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo­venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.

 

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do­deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa:

– najkasneje do 31. 5. 2021 za zaposlitev in

– najkasneje do 15. 10. 2020 za usposabljanje.

 

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od objave javnega razpisa:

– najkasneje do 30. 6. 2021 za zaposlitev in

– najkasneje do 15. 11. 2020 za usposabljanje.

 

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave javnega razpisa do 31. 8. 2021 (izplačilo iz proračuna Republike Slovenije).

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposablja­njem, in sicer:

Standardni strošek na enoto izvedbe programa je določen na podlagi Metodologije št. 5440-143/2019/9, sprejete dne 15. 11. 2019, in znaša:

– za Sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene osebe: 1.000,00 EUR,

– za Sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno uspo­sabljanje ene osebe: 2.440,00 EUR.

 

Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upra­vičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v viši­ni 12.000,00 EUR oziroma 1.000,00 EUR na mesec.

Višina sredstev za usposabljanje ene osebe znaša 2.440,00 EUR.

V okviru standardnega stroška na enoto za uspo­sabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. sli­karski, kiparski material, osnovni material in orodje za druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora znašati najmanj 940,58 EUR bruto (1.264,00 EUR bru­to bruto oziroma ustrezen bruto bruto znesek glede na višino prispevkov delodajalca).

 

Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo po izvedenem usposabljanju.

 

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, najkasneje do 15. 7. 2021, podati končno poročilo, ki mora vsebovati:

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitve­nega načrta, ki zajema poročilo vključene osebe in men­torja o izvedbi zaposlitvenega načrta,

– poročilo o statusu vključene osebe iz ciljne skupi­ne na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve.

 

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, najkasneje do 15. 12. 2020, podati poročilo o statusu vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec po zaključku usposabljanja.

 

Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, ki mora biti podan:

– za Sklop 1 najkasneje do 30. 6. 2021,

– za Sklop 2 najkasneje do 15. 11. 2020.

 

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za Sklop 1.

 

Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev

Prijavitelj mora v prijavnem obrazcu v točki I označiti sklop na katerega se prijavlja. Prijavitelj lahko kandidira na oba sklopa. V primeru, da kandidira na oba sklopa, mora podati za vsak sklop posebej izpolnjen prijavni obrazec v točkah III, IV, V in VI z ustrezno označbo sklopa.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 3. 2020.

Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.

 

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče pridobiti na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020.

 

Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo potekala 10. 2. 2020 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 10. uri.

 

Splošni in posebni pogoji, merila in zahteve ter razpisna dokumentacija so dostopni na tej spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podporno-okolje-za-delovanje-na-podrocju-kulture-2020/ .