14

jan

Javni poziv za SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA v letih 2020 in 2021

Upravičenci do prijave na javni poziv: na poziv se lahko prijavijo organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na pod­lagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organi­zacije v mladinskem sektorju.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladin­ske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organiza­cij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mla­dinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorgani­zirane mladine ter spodbujanje vključevanja v medna­rodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla­di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ura­dni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

– avtonomija mladih,

– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,

– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,

– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,

– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,

– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in

– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:

– Nacionalne mladinske organizacije (NMO),

– Mladinski centri (MC),

– Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

 

Znotraj predmeta javnega poziva je pomembno za­sledovanje programov mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »Mladi in družba« Resolucije o Nacionalnem programu za mladi­no 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:

  1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
  2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mla­dinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorga­nizirane mladine,
  3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mla­dinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev,
  4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Podrobnejša opredelitev meril in kriterijev ter splošnih in posebnih pogojev je podana v razpisni dokumentaciji.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, na­menjenih za predmet javnega poziva: skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR, od tega:

  • 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in
  • 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

 

Sredstva se za­gotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do­deljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2020 in 2021 oziroma skladno z odločbo o upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Prijavni rok in način pošiljanja prijave

Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpol­njeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporo­čeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 10. 2. 2020. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s pri­poročeno pošiljko.

Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje infor­macij v zvezi z javnim pozivom: Zvijezdan Mikić, zvijez­Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 01/478-47-72.

Informacije o razpisni dokumentaciji: vse infor­macije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnje­vanje in oddajo prijave preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.ursm.gov.si in na pod­lagi zaprosila v Glavni pisarni razpisovalca.

Objava: Uradni list RS, št. 2/2020, z dne 10.1.2020