07

jan

Sprememba Javnega poziva 66SUB-EVPO19 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.300.000,00 EUR.«