02

sep

Javni razpis za ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2019/2020 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ (OZNAKA JAVNEGA RAZPISA: JPR-ESS-ŠTIP2019-ŠTD)

V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);

– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;

– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990

– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;

– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);

– v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij;

– ni študij na daljavo oziroma on-line študij;

– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 oziroma je izjemoma lahko 7,00 v primeru, da je ocena diplomske ali magistrske naloge najmanj 8,00 (dokazuje se s potrdilom izobraževalne ustanove);

– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma v 4. ali višji letnik enovitega magistrskega študija v tujini v študijskem letu 2019/2020, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa, za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija);

– oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo;

– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom; – prijavitelj v študijskem letu 2019/2020 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan.

Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice

 

PREDVIDENI DATUM ZAČETKA IN KONCA ČRPANJA SREDSTEV Ministrstvo bo financiralo štipendije v obdobju od 1. 10. 2019 oziroma od začetka študijskega leta 2019/2020 do 30. 9. 2022.

 

NAČIN FINANCIRANJA

S predmetnim javnim razpisom se financira:

– višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru oziroma letniku skupaj s prevodi (v primeru, da študijske obveznosti v posameznem študijskem letu trajajo samo en semester oziroma 6 mesecev, je prijavitelj za to leto upravičen do štipendije samo za opravljeni semester). Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja so navedena v razpisni dokumentaciji.

 

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2019.

Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij« ter na hrbtni strani ovitka z navedbo vlagatelja: ime, priimek in naslov.

Vloge morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 3. 10. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 313) in bo javno.

 

MERILA ZA OCENJEVANJE so ovrednotena s točkami, pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno število točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 45 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 23 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim številom točk. Merila so navedena v razpisni dokumentaciji.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/zbirke/javneobjave/.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Več na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-stipendije-za-specializirane-poklice-v-kulturi-20192020-za-podiplomski-studij/