05

avg

Javni razpis SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR (SK75 2019)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Finančni instrument semenski kapital se financira:

  1. a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca sklada skladov upravlja SID banka d.d. in
  2. b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

 

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2019 znaša najmanj 750.000 EUR.

Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.

Splošni pogoji za vlagatelje

  1. imajo status mikro ali malega podjetja
  2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa

statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

  1. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);
  2. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;
  3. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
  4. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas;
  5. imajo sedež v Republiki Sloveniji.

 

Dodatni pogoji za vlagatelje so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji.

 

Kreditni pogoji

Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe, vse skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0% p.a.

Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let.

Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.

 

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

 

Vsebina vloge je natančno navedena v razpisni dokumentaciji.

 

Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – SK75 2019«, na naslov za Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

 

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 je do vključno 27. 9. 2019. Razpis bo odprt do porabe

sredstev.

 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.

 

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:

– Nina Urbanič, 02/234-12-61, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

– Rok Huber, 02/234-12-41, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Več na spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92