08

jul

Javni razpis »SPODBUJANJE PARTNERSTEV ZA UČINKOVITEJŠI NASTOP NA TUJIH TRGIH 2020–2022«

RAZPISUJE: SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

 

REGIJA IZVAJANJA

Operacije (potrjeni projekti) ali deli operacij se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in

– kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Prijavitelj in posamezni partnerji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili poslovno enoto/podružnico najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Za vsakega prijavitelja/posameznega partnerja mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bodo v celoti izvajale njegove aktivnost.

 

UPRAVIČENCI:

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

– ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in

– želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali

– nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

 

Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja, ali v primeru partnerja, ki ob oddaji vloge še nima ustanovljene podružnice v Republiki Slovenije, se bo ukvarjal, z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, pri čemer se velikost le-teh presoja v skladu s pogoji iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

 

FINANCIRANJE

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko znaša največ 250.000,00 EUR.

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija vzhodna Vzhodna Slovenija: 75%:25% in za programsko območje Kohezijska kohezijska regija zahodna Zahodna Slovenija: 70%:30%.

Prispevek nacionalne udeležbe za sofinanciranje operacije bodo zagotavljali upravičenci z zasebnimi viri.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški v okviru operacije, in sicer:

– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,

– Stroški za službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana z operacijo,

– Stroški nastopa na sejmu,

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil),

– Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševanja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgradnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, izdelava promocijskih materialov),

– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki znaša največ 15% upravičenih neposrednih stroškov plač v posameznem obdobju poročanja.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Minimalna višina posameznega upravičenega stroška, ki jo upravičenec uveljavlja na projektu, ne more biti nižja od 25,00 EUR.

 

OBDOBJE PORABE SREDSTEV

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične z datumom oddaje vloge in konča 31. 8. 2022. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan do 25. 9. 2022. Obdobje upravičenosti javnih

izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka II. Navodila za pripravo vloge

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« in z ustrezno označitvijo (obkrožitvijo) in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja

 

Več o razpisu in vseh pogojih na spletni strani 

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-07-05-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2020---2022