Svet regije

Svet Pomurske razvojne regije (krajše Svet regije) sestavljajo župani vseh 27 občin v Pomurju. Vodi ga tri-člansko Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev.

Člani SR so na 68. redni seji dne 13.3.2017 verificirali novo predsedstvo v sestavi:
- predsednik SR: Ludvik Novak, župan Občine Puconci,
- prvi namestnik: mag. Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana,
- drugi namestnik: Iztok Fartek, župan Občine Šalovci
ter (kot razširjeno predsedstvo, predstavnik desnega brega reke Mure):
- Slavko Petovar, pomurski član Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, župan Občine Veržej

Predsednik sveta sklicuje in vodi seje, usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Funkcija predsedujočega se med župani izmenjuje letno, po načelu rotiranja. V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča prvi namestnik oz. drugi namestnik.

Organizacija in način dela ter naloge sveta so podrobneje opredeljene v poslovniku sveta.

Sestava Sveta Pomurske razvojne regije

Dokumenti: