PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA"

11

feb

PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA"

PROJEKT "ENERGETSKA OBNOVA OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA"                                                                              

Občina Gornja Radgona je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu RS, št. 10/2013, dne 1. 2. 2013, št. 16/2013, dne 22. 2. 2013 ter št. 20/2013, dne 8. 3. 2013 in s tem pristopila k projektu »Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova«. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
 
Predmet projekta:
predmet projekta, ki se bo v celoti izvedel v letu 2015, je sanacija ovoja celotnega kompleksa stavb OŠ Negova: starega dela šole, ki je bil zgrajen leta 1860, prizidka šole, ki je bil zgrajen leta 1996 in telovadnice z vrtcem, ki je bila zgrajena leta 1980, s ciljem prenove energetsko neučinkovite starejše stavbe na nizkoenergijski nivo. Predvidena je izvedba izolacije proti hladnemu podstrešju, izvedba fasade, delna menjava stavbnega pohištva, ogrevanje s toplotno črpalko ter izvedba rekuperacije in varčne razsvetljave v telovadnici.
Celotna vrednost investicije v sanacijo stavb osnovne šole v Negovi znaša 483.824,40 EUR z DDV. Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški 277.881,50 EUR, pri čemer bo s sredstvi evropske kohezijske politike sofinanciranih 85 % javno upravičenih izdatkov operacije. Glede na višino sofinanciranja iz evropske kohezijske politike bo torej operacija sofinancirana v skupni višini največ do 236.199,27 EUR.

Informacije:
vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem operacije so na voljo na Občini Gornja Radgona, pri g. Andreju Subašiču, tel. 02/564-38-22 in na javnem zavodu PORA, razvojna agencija  Gornja Radgona, tel. 02/564-82-08.


POVEZAVA NA SPLETNO MESTO:

Ministrstvo za infrastrukturo: www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/