22

maj

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018

 

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v prenovo vgradne športne opreme in prenovo ter preplastitev atletskih tekališč s tartanom, se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne športne objekte. Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoje- čih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo oziroma preplastitev atletskih tekališč s tartanom v letu 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leto 2018.

Sklop 1 Sofinancirala se bo obnova vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah, katerih kvadratura ne sme presegati 600 m2 .

Sklop 2 Sofinancirala se bo obnova in preplastitev krožnih atletskih tekališč s tartanom, dolžine najmanj 200 m z najmanj tremi tekaškimi progami.

V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški, ki so nastali pri obnovi vgradne športne opreme telovadnic in športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški obnove in preplastitve atletskih tekališč s tartanom, ki bodo nastali od 1. 1. 2018 do 20. 11. 2018. Obdobje upravičenih izdatkov je od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2018, pri čemer se za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 za leto 2018 znaša 643.635,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo vgradne športne opreme v telovadnici ali športni dvorani v višini 42.909,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 za leto 2018 znaša 429.090,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo obnovo in preplastitev krožnega atletskega tekališča s tartanom v višini 42.909,00 EUR, kar predstavlja del celotne prenove, katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 80.000,00 EUR brez DDV.

Rok za prijavo na razpis je do 14. 6. 2018. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom za Sklop 1: »Ne odpiraj Sklop 1 (430-233/2018)« ali za Sklop 2: »Ne odpiraj Sklop 2 (430-233/2018)«. Na ovitku mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za izobra- ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno investicijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.

Več informacij na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018033.pdf