27

mar

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so: – uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom, – vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg. 

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih: – Kohezijska regija Vzhodna Slovenija – Kohezijska regija Zahodna Slovenija. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2017 in 15. 3. 2018 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

Posebni pogoji za vlagatelje so: – vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in starostjo podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3 javnega razpisa, – vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, – upravičenci do sredstev na javnih razpisih Sklada pri produktih P2, P2R, P2L, SK75 in SK 200 v letu 2017 niso upravičeni do prijave na ta javni razpis, – vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do sofinanciranja, – vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 2 Izjave Podjetja.

Pogoji za operacijo so: – operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, – vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov, – financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom ni dovoljeno, – iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2021 in naprej, – ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja, morajo biti tržno naravnani, – razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij, – pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), – projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, – dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2020. Sofinanciranje se odobri za povračilo upravičenih stroškov operacije, nastalih: – od 1. 9. 2017 do 31. 7. 2018 za prvo izplačilo do 10.000 EUR, – od 1. 8. 2018 do 31. 1. 2019 za drugo izplačilo do 12.000 EUR in – od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2020 za tretje izplačilo do 32.000 EUR. Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.

Upravičeni stroški so: – stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (zgolj nakup programske opreme), – stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov), – stroški informiranja in komuniciranja v primeru, da so nastali od 1. 2. 2019, – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije, – posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.). Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih, in sicer do največ 10.000 EUR v letu 2018, do največ 12.000 EUR v letu 2019 in do največ 32.000 EUR v letu 2020.

Rok za predložitev vlog je 20. 4. 2018. Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Vloge je treba predložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Več informacij tudi na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018019.pdf