27

mar

Razpisi za čebelarje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2018 znaša do 30.000 eurov. 

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2017 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2018. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev. Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.  Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz razpisne dokumentacije. 

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2017–2019 upravičen največ enkrat in če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme ali ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom. 

Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV. Najvišji znesek sredstev sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo: – z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov; – z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov; – z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov; – s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov; – z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.  Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www. mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018.

Več informacij na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018019.pdf

 

 

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% nepovratnih sredstev.

Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 so lahko vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev. Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji. 

Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 so: – vlagatelj mora izpolniti pogoj iz 2. poglavja tega javnega razpisa; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju; – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov; – vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov; – vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev; – vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2018 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo; – vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo; – vlagatelj mora v letu 2017 izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku, kar potrdi druga priznana rejska organizacija; – vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil; – vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.

Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.  Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. maja 2016 do 31. avgusta 2017. 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www. mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije, in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 18. 4. 2018.

Več informacij na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018019.pdf

 

 

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018.  Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 2018 znaša do 269.000 eurov.  Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov.  Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2017 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2018. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.

Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.  Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, sestavljajo: – čebelji panj s testnimi vložki, – ometalnik, – smukalnik cvetnega prahu, – sušilnik za cvetni prah, – točilo s pripadajočo opremo, – posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane, – cedilo in cedilna posoda, – črpalka za med, – naprava za utekočinjenje medu, – mešalnik in mešalna palica za kremni med, – refraktometer, – konduktometer, – separator medu, voska, matičnega mlečka, – polnilna naprava za med, – stroj za etiketiranje steklene embalaže, – krožna dozirna miza, – cisterna za homogenizacijo, – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin, – posoda za odkrivanje satov, – kuhalnik voščin, – stiskalnica za vosek – preša, – topilnik voska, – parni uparjalnik za voščine, – kalup za vlivanje satnic, – inkubator za shranjevanje matičnjakov, – testni vložek, – pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel, – hladilna komora in pripadajoča oprema, – elektroagregat, – ekološke satnice s certifikatom, – oprema za krmljenje čebel.

Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018. 

Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo: – trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje, – tri čebelje družine, – posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in – točilo za med.

Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom v programskem obdobju 2017–2019 upravičen samo enkrat.

Ostali pogoji za dodelitev sredstev za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme: – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa; – vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev; – vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov; – vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1; – vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah dobrih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem; – vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI); – vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehnič- nega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu; – stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.3 tega javnega razpisa; – vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil; – vlagatelj za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki prejme neto sredstva v višini 100 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega razpisa, če je aktivni koristnik sheme kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave tega javnega razpisa ali ima potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali ima certifikat za ekološke čebelje proizvode.

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa.

Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki čebelari: – z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov; – z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov; – z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov; – s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov; – z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov. Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v letu 2018 znaša za upravičenca, ki je vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in čebelari: – z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov; – z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov; – z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov; – s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov; – z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.

Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom: a) vlagatelj mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 oziroma največ 39 let; b) vlagatelj, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa; c) vlagatelj mora biti v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega razpisa prvič vpisan v register čebelnjakov; č) vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov; d) vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil; e) vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev; f) vlagatelj mora pred oddajo vloge pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali opraviti najmanj enega od 35-urnih začetnih tečajev čebelarjenja, ki ga je: – v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla javna svetovalna služba v čebelarstvu; – v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013; – v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na področju čebelarstva iz 16. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2014–2016) ali – v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe; g) vlagatelj mora opraviti najmanj eno od izobraževanj s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je: – v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI; – v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena Uredbe 2014–2016 ali – v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www. mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2018.

Več informacij na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018019.pdf