28

feb

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Pomurske statistične regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: javni razpis).

  

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2018/2019 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najkasneje do 31. 10. 2022. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2018 do najkasneje 31. 10. 2022.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2015 - 2019), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 4. 6. 2015 na svoji 39. redni seji, skupaj z njenimi spremembami, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.

 

 Pogoji za dodelitev sofinanciranja

Delodajalec, ki predstavlja nosilca projekta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi in dodeljuje kadrovske štipendije;
 • delodajalec lahko za posameznega štipendista uveljavlja sofinanciranje pri nosilcu javnega pooblastila, na območju katerega ima sedež oziroma poslovno ali drugo enoto;
 • zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanj;
 • ima poravnane vse zapadle davke in prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo najmanj 30 dni pred oddajo vloge na ta javni razpis;
 • za kadrovske štipendije, katerih sofinanciranje uveljavlja na tem javnem razpisu, ni zaprosil ali pridobil drugih javnih sredstev;
 • zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2018/2019 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa v višini kadrovske štipendije, ki ni nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev[1];
 • v šolskem/študijskem letu 2018/2019 kadrovsko štipendijo pod pogoji iz ZŠtip-1 izplačuje vsaj enemu kadrovskemu štipendistu;
 • ima s kadrovskim štipendistom sklenjeno pogodbo o štipendiranju za trenutni izobraževalni program, ki vsebuje obvezne določbe, da:
  • bo delodajalec/štipenditor mesečno izplačeval štipendijo na transakcijski račun štipendista najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (drugačen rok za izplačilo štipendije se lahko določi v pogodbi o štipendiranju, sklenjeni med delodajalcem in štipendistom);
  • je kadrovski štipendist dolžan v skladu s 6. členom Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij opraviti delovno prakso pri delodajalcu/štipenditorju v trajanju vsaj en mesec (najmanj 160 ur) v vsakem šolskem/študijskem letu. Delovno prakso lahko opravi v enem ali v več delih, vendar pred začetkom novega šolskega oz. študijskega leta, kar je v primeru izobraževanja v Republiki Sloveniji za dijaka do 31.8. in za študenta do 30. 9. V šolskem ali študijskem letu, v katerem štipendist zaključi izobraževanje, se delodajalec in štipendist lahko dogovorita, da štipendistu ni treba opravljati delovne prakse (5. odstavek 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij);
  • je kadrovski štipendist dolžan po končanem trenutnem izobraževanju, za katerega bo delodajalec uveljavljal sofinanciranje, najkasneje v dveh mesecih po zaključku tega izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu s polnim delovnim časom za najmanj eno leto. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.

Ob predhodnem soglasju delodajalca lahko štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicno-tehniškem izobraževanju oziroma štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje. Po zaključku izobraževanja je delodajalec dolžan s štipendistom skleniti pogodbo o zaposlitvi z ZŠtip-1 (7. odst. 77. člena).

Prijava na razpis in dokazila

Prijavitelj (delodajalec) se prijavi na javni razpis z Obrazcem št. 1 - Prijavni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Prijavni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan.

Prijavnemu obrazcu (Obrazcu št. 1) je potrebno priložiti zahtevana dokazila, ki so prav tako sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa:

 1. Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (priložiti neizpolnjen, vendar na vsaki strani parafiran obrazec s strani zakonitega zastopnika oz. delodajalca, s čimer potrjuje, da se je delodajalec z vsebino obrazca seznanil in ga potrjuje)
 2. Potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki ni starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge na ta javni razpis;
 3. za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:
 • Pogodbo o kadrovskem štipendiranju (Priloga 3) (fotokopijo izpolnjene, podpisane in žigosane pogodbe ali vzorec podpisan in žigosan s strani zakonitega zastopnika oz. delodajalca, v primeru, da pogodba med delodajalcem in štipendistom še na dan oddaje prijave ni podpisana)[1]
 • potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (fotokopija);
 • kadar gre za tujega državljana: fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas (RDČ) ali fotokopijo osebnega dokumenta njegovega zakonitega zastopnika oz. potrdilo zakonitega zastopnika, ki dokazuje državljanstvo RS / EU;
 • Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov (Obrazec št. 2 - izpolnjen in podpisan s strani štipendista): soglasje štipendista za zbiranje podatkov, je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.

Ostale  priloge k prijavi:

Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.

Delodajalec mora ob prijavi na javni razpis plačati upravno takso (skupaj v višini 22,60 EUR) skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16; v nadaljevanju: ZUT) znaša 4,50 EUR za vlogo (Tarifna številka 1) in 18,10 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (Tarifna številka 3). Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za finance pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, IBAN SI56 01100-1000315637 - Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo – državne, koda namena GOVT, sklic/referenca: SI11 26115-7111002-1304XX[2]19. Morebitne taksne oprostitve so navedene v določbah 21. – 28.a člena ZUT.

Delodajalec lahko vlogi priloži potrdilo o plačilu upravne takse. Izvajalec javnega pooblastila bo preko posebnih delnih izpisov preko UJP.net preveril plačilo takse za posameznega delodajalca/vlagatelja vloge na ta javni razpis.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 8. 10. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom odgovorne osebe PORA G. Radgona zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Za pravočasno se šteje vloga, ki jo PORA G. Radgona prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko PORA G. Radgona prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu PORA G. Radgona od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov:

PORA razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona.

Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, se zavržejo. Vloge, ki prispejo po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrnejo. O odstopu od vloge mora delodajalec pisno obvestiti PORA G. Radgona, ki o tem izda ustrezen sklep.

V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, po vrstnem redu prispelih vlog glede na datum in čas vložitve posamezne popolne vloge do porabe sredstev. O vlogi bo odločeno v roku 60 dni, od oddaje popolne vloge.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani PORA G. Radgona www.pora-gr.si.

Dodatne informacije na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in na telefonski številki 02 564 82 08.

 

[1] V kolikor delodajalec na dan oddaje vloge s kadrovskim štipendistom še nima sklenjene pogodbe o kadrovskem štipendiranju, priloži njen vzorec. Izpolnjeno, podpisano in žigosano pogodbo ter izpolnjeno soglasje štipendista (Obrazec št. 2) pa najkasneje v roku 15 dni po prejemu pozitivne odločbe o izboru prijavitelja za sofinanciranje kadrovske štipendije.

[2] Namesto XX se vpiše število štipendistov, ki jih prijavljate na razpis. Če je to eden, vpišete 01, za dva, vpišete 02 itd.

[1]Državna štipendija za četrti dohodkovni razred brez dodatkov v času objave razpisa znaša 50,00 EUR za mladoletnega in 100,00 EUR za polnoletnega štipendista.